آموزش انجام آزمایش و خواندن جواب رپید تست

کیت اچ پیلوری استول

کیت اچ پیلوری استول

(دیدگاه 1 کاربر)
دسته: تست بیماری, لوازم آزمایشگاهی

آزمایش سریع اچ پیلوری استوی  یک روش ایمونوکروماتوگرافی غربالگری برای تشخیص نمونه های آنتی ژن هلیکوباکتر پیلوری در مدفوع است

توضیحات:امکان دارد سفارش شما بر اساس موجودی فروشگاه رپید تست از برند های متفاوتی باشد که در کیفیت و حساسیت تفاوتی ندارند.

برای دریافت قیمت کیت اپ پیلوری استول در تعداد بالا تماس بگیرید.

ویژگی‌های منحصربفرد
  • کیفیت بالا
  • نمونه گیری مدفوع
  • تاییده بهداشت
  • دقت بالا

14,500 تومان

تحویل اکسپرس
پشتیبانی سریع
ضمانت اصل بودن کالا






نقد و بررسی

کیت اچ پیلوری استول جهت تشخیص کیفی H.pylori با استفاده از مدفوع مورد استفاده قرار می گیرد. حساسیت این تست 15 ng/ml می باشد

این تست بر اساس روش ایمونوکروماتوگرافی عمل می نماید.

جمعیت هدف آزمایش : افراد مراجعه کننده به آزمایشگاه یا درمانگاهها براي تشخیص وجود یا عدم وجود باکتري  H.pylori در دستگاه گوارش می باشد.

استفاده ار رپید تست اچ پیلری استول  به عنوان یک روش تشخیص وجود آنتی ژن  H.pyloriدر نمونه مدفوع انسان طراحی شده و بایستی به نکات توصیه شده در توضیحات محصول دقت لازم را داشته باشید.

استفاده از کیت تست اچ پیلوری استول  بسیار آسان بوده و کاربر مورد نظر نیاز به آموزش ساده در خصوص نحوه کار با تست و تفسیر نتیجه آن دارد.

اصول انجام تست:

این تست بر اساس روش ایمونوکروماتوگرافی (lateral flow immunoassay ) انجام می شود و تست کیفی محسوب می شود. بر روي ذرات رنگی (قرمز)  همگن پلی استیرن آنتی بادي هاي اختصاصی مونوکلونال موشی بر ضدآنتی ژن H.pylori قرار داده می شود.

همچنین پروتئین خاصی نیز به ذرات دیگر پلی قرار داده میشود. این دو نوع پلی استیرن بر روي پد مخصوص اسپري شده و بر روي تست قرار می گیرد. در محل خط تست روي نوار نیتروسلولز نیز آنتی بادي موشی بر ضد اپی توپ دیگر آنتی ژن  H.pyloriاسپري شده است.

همچنین در روي خط کنترل آنتی بادي خرگوشی بر ضد پروتئین خاص قرار داده شده است . هنگامی که نمونه مدفوع مثبت باشد ، آنتی بادي ضد آنتی ژن  H.pyloriبه انتی ژن مربوط متصل شده و همراه جریان بافر به سمت نیتروسلولز حرکت کرده تا به خط تستمیرسد.

در اینجا آنتی بادي موجود به اپی توپ دیگر آنتی ژن  H.pylori متصل شده و در نتیجه ذرات رنگی پلی استیرن در کنار هم قرار گرفته و ایجاد رنگ قرمز در این ناحیه میکند. . مابقی ذرات پلی استیرن به حرکت خود ادامه داده و بر روي خط کنترل آنتی بادي ضد پروتئین مخصوص متصل شده به ذرات پلی استیرن با پروتئین مخصوص روي خط کنترل تثبیت می شوند و خط کنترل را نیز بوجود خواهند آورد .

چناچه در مدفوع  H.pyloriوجود نداشته باشد ، واکنشی در خط تست ایجاد نمی شود. ولی همچنان واکنش در خط کنترل ایجاد میگردد.

اجزا موجود در تست:

  1.  کاست تست
  2.  بالشتک حاوي سیلکاژل(رطوبت گیر)
  3.  ویال حاوي بافر مخصوص

نحوه نمونه گیري:

  1.  نمونه مدفوع باید در حدود  250میلی گرم و ترجیحا در روز آزمایش تهیه شده باشد.
  2.  در صورتی که زمان نمونه گیري از زمان انجام آزمایش بیش از  2ساعت فاصله داشته باشد ، بهتر است نمونه در دماي 2تا  8درجه و حداکثر براي یک تا دو روز نگهداري شود.

نحوه انجام تست :

نمونه مدفوع را آماده نمایید.در نظر داشته باشید بافر ، نمونه و کاست بایستی به دماي اتاق برسند.

-1در پوش ویال حاوي بافر را باز کنید.

-2سواپ متصل به درپوش ویال را در مدفوع مورد آزمایش فروکنید، بطوریکه حداکثر  5میلی متر از سواپ داخل مدفوع قرار گیرد و به آهستگی آنرا به طرفین

بچرخانید.

-3درپوش سواپ آغشته به مدفوع را در ویال بافر قرار داده ، آن را محکم بسته و در حدود  1دقیقه تکان دهید تا مدفوع در بافر سوسپانسیون یکنواخت ، زرد

-4کاست مخصوص تست را از محفظه پوچ خارج کنید و به صورت افقی روي میز قرار دهید.

-5قطعه فوقانی در پوش را بشکنید و از ویال به صورت قطره چکان استفاده کنید. 1الی  2قطره از بافر مخلوط شده با مدفوع را در حفره بیضی شکل روي کاست

بریزید.

-6حدودا 10دقیقه صبر نموده و سپس جواب تست را بخوانید.

-7ممکن است تکنسین آزمایشگاه در هنگام آماده سازي مدفوع )مراحل  (6-4خوب عمل نکرده ودر نتیجه محلول یکنواخت در ویال ایجاد نشده باشد. در این

صورت تکه هاي جامد مدفوع ممکن است در داخل حفره بیضی تشکیل شده و مانع از بالا رفتن محلول در طول تست گردد. لذا چنانچه خطی تشکیل نشد ، سواپ

را به آرامی در حفره بیضی فرو کرده وکمی تکان دهید. در صورتی که مجددا محلول در طول تست بالا نرفت یک قطره بافر به حفره بیضی اضافه کنید

خواندن نتایج تست:

تست مثبت : ظهور دو خط صورتی رنگ

تست منفی : فقط یک خط پصورتی رنگ در بالا

تست مثبت ضعیف : یک خط پر رنگ در بالا و یک خط کمرنگ در پایین

چنانچه اصلا خطی ظاهر نشود و یا تنها خط پایینی ظاهر شود ، در این حالت تست باید تکرار شود.

تاکید می شود جوابها باید قبل از  10دقیقه خوانده شود. تفسیر نتایج با پزشک معالج خواهد بود.

Sensitivity and Specificity

این تست با تست مشابه مورد مقایسه قرار گرفته است و نتایج به شرح زیر است:

جدول  :1محاسبه دقت تست

Total

Result

H.pylori Test

Approved Similar Results Positive Negative

H.pylori Stool

Rapid Test

Positive 61 1 62 PPV 98.38%

Negative 1 75 76 NPV 98.68%

Total Result 62 76 138

Sensitivity Specificity

98.38% 98.68%

تکرار پذیري

:Intra Assayدقت  Within Run بر روي  1نمونه منفی ،  1نمونه مثبت ضعیف و  1نمونه مثبت قوي هر کدام  20بار انجام گردید که دقت آن  >%99بود.

Inter Assayدقت  Between Run بر روي  1نمونه منفی ،  1نمونه مثبت ضعیف و  1نمونه مثبت قوي با استفاده از  3بچ ) (LOTمختلف تست  H.pylori و هر کدام  10بار انجام گردید ، که دقت آن  >%99بود.

انبارش و پایداري

این تست بایستی در دماي اتاق  2-30سانتی گراد نگهداري گردد.به شرط سالم بودن ساشه بسته بندي ، تا زمان انقضا درج شده بر روي ساشه پایدار می باشد.

همچنین از فریز کردن تست ، قرار دادن در معرض نور مستقیم آفتاب ، حرارت و رطوبت خودداري نمایید. پس از باز نمودن ساشه بسته بندي حداکثر ظرف مدت

1ساعت بایستی از تست استفاده نمود

براي تشخیض  H.pyloriاز روش هاي متعددي استفاده می شود. درتست تنفسی اوره حاوي کربن نشاندار به مریض داده می شود. میکروب با آنزیم اوره آز ، اوره را تجزیه کرده که حاصل آن  CO2 حاوي کربن نشاندار است که در بازدم بیمار دفع و اندازه گیري می شود.

نکته منفی این روش قیمت بالا و ورود ماده رادیو اکتیو به بدن بیمار است.

روش دیگر تست اوره آز است که لازمه آن انجام آندوسکوپی و نمونه برداري از محل زخم است. این نمونه از نظر وجود آنزیم اوره آز مورد بررسی قرار می گیرد.

نکات منفی این روش قیمت گران و نیز تهاجمی بودن به دلیل انجام آندوسکوپی است.

روش دیگر ، تست سرمی است که طی آن سرم بیمار از نظر وجود IgGو  IgMبر علیه آنتی ژن هاي  H.pylori مورد آزمایش قرار میگیرد. از آنجا که آنتی بادي ها با تاخیر در بدن بیمار ایجاد شده و پس از درمان هم تا مدتها در بدن بیمار وجود دارد ، لذا رابطه واضحی بین مثبت بودن تست و وجود   H.pyloriدر مخاط بیمار ، حداقل در کوتاه مدت ، وجود ندارد. تست مدفوعی

H.pyloriوجود آنتی ژن را در مدفوع آشکار میسازد و روش ایمونوکروماتوگرافی انجام آن را بسیار ساده و به نسبت سایر روش ها ارزان می نماید.

مشخصات فنی

مشخصات کلی
نوع کیت
نحوه عملکرد

مکانیکی

زمان پاسخ دهی
تاریخ انقضاء
گواهینامه ها
ساخت
وسایل اضافی
قدیمی‌ترین
جدیدترین بیشترین امتیاز
Inline Feedbacks
نمایش تمام نظرات
نیلو
8 ماه قبل

این کیت به اندازه آزمایش دقیق می باشد؟

شاید شما این را نیز دوست داشته باشید…