خانه » فروشگاه » کیت اچ پیلوری استول

39,000 تومان

23 نفر در حال مشاهده این محصول هستند!

( توضیح مهم )

سفارش شما امکان دارد بر اساس موجودی فروشگاه رپید تست از برند های متفاوتی باشد که در کیفیت و حساسیت تفاوتی ندارند.

تحویل اکسپرس

حمل رایگان سفارشات بالای 1 میلیون تومان

پرداخت امن

امکان پرداخت انلاین یا پرداخت حضروی درب منزل

ضمانت اصالت کالا

امکان پرداخت انلاین یا پرداخت حضروی درب منزل

7 روز گارانتی بازگشت وجه

امکان پرداخت انلاین یا پرداخت حضروی درب منزل

خرید کیت اچ پیلوری استول

خرید کیت اچ پیلوری استول جهت تشخیص کیفی H.pylori با استفاده از مدفوع مورد استفاده قرار می گیرد. حساسیت این تست ۱۵ ng/ml می باشد

این تست بر اساس روش ایمونوکروماتوگرافی عمل می نماید.

جمعیت هدف آزمایش : افراد مراجعه کننده به آزمایشگاه یا درمانگاهها براي تشخیص وجود یا عدم وجود باکتري  H.pylori در دستگاه گوارش می باشد.

استفاده ار رپید تست اچ پایلری استول  به عنوان یک روش تشخیص وجود آنتی ژن  H.pyloriدر نمونه مدفوع انسان طراحی شده و بایستی به نکات توصیه شده در توضیحات محصول دقت لازم را داشته باشید.

استفاده از کیت تست اچ پیلوری استول  بسیار آسان بوده و کاربر مورد نظر نیاز به آموزش ساده در خصوص نحوه کار با تست و تفسیر نتیجه آن دارد.

اصول انجام کیت تست هلیکوباکتر :

این تست بر اساس روش ایمونوکروماتوگرافی (lateral flow immunoassay ) انجام می شود و تست کیفی محسوب می شود. بر روي ذرات رنگی (قرمز)  همگن پلی استیرن آنتی بادي هاي اختصاصی مونوکلونال موشی بر ضدآنتی ژن H.pylori قرار داده می شود.

همچنین پروتئین خاصی نیز به ذرات دیگر پلی قرار داده میشود. این دو نوع پلی استیرن بر روي پد مخصوص اسپري شده و بر روي تست قرار می گیرد. در محل خط تست روي نوار نیتروسلولز نیز آنتی بادي موشی بر ضد اپی توپ دیگر آنتی ژن  H.pyloriاسپري شده است.

همچنین در روي خط کنترل آنتی بادي خرگوشی بر ضد پروتئین خاص قرار داده شده است . هنگامی که نمونه مدفوع مثبت باشد ، آنتی بادي ضد آنتی ژن  H.pyloriبه انتی ژن مربوط متصل شده و همراه جریان بافر به سمت نیتروسلولز حرکت کرده تا به خط تستمیرسد.

در اینجا آنتی بادي موجود به اپی توپ دیگر آنتی ژن  H.pylori متصل شده و در نتیجه ذرات رنگی پلی استیرن در کنار هم قرار گرفته و ایجاد رنگ قرمز در این ناحیه میکند. . مابقی ذرات پلی استیرن به حرکت خود ادامه داده و بر روي خط کنترل آنتی بادي ضد پروتئین مخصوص متصل شده به ذرات پلی استیرن با پروتئین مخصوص روي خط کنترل تثبیت می شوند و خط کنترل را نیز بوجود خواهند آورد .

چناچه در مدفوع  H.pyloriوجود نداشته باشد ، واکنشی در خط تست ایجاد نمی شود. ولی همچنان واکنش در خط کنترل ایجاد میگردد.

اجزا موجود در تست:

  1.  کاست تست
  2.  بالشتک حاوي سیلکاژل(رطوبت گیر)
  3.  ویال حاوي بافر مخصوص

نحوه نمونه گیري:

  1.  نمونه مدفوع باید در حدود  ۲۵۰میلی گرم و ترجیحا در روز آزمایش تهیه شده باشد.
  2.  در صورتی که زمان نمونه گیري از زمان انجام آزمایش بیش از  ۲ساعت فاصله داشته باشد ، بهتر است نمونه در دماي ۲تا  ۸درجه و حداکثر براي یک تا دو روز نگهداري شود.

نحوه انجام آزمایش با کیت هلیکوباکتر  :

نمونه مدفوع را آماده نمایید.در نظر داشته باشید بافر ، نمونه و کاست بایستی به دماي اتاق برسند.

-۱در پوش ویال حاوي بافر را باز کنید.

-۲سواپ متصل به درپوش ویال را در مدفوع مورد آزمایش فروکنید، بطوریکه حداکثر  ۵میلی متر از سواپ داخل مدفوع قرار گیرد و به آهستگی آنرا به طرفین

بچرخانید.

-۳درپوش سواپ آغشته به مدفوع را در ویال بافر قرار داده ، آن را محکم بسته و در حدود  ۱دقیقه تکان دهید تا مدفوع در بافر سوسپانسیون یکنواخت ، زرد

-۴کاست مخصوص تست را از محفظه پوچ خارج کنید و به صورت افقی روي میز قرار دهید.

-۵قطعه فوقانی در پوش را بشکنید و از ویال به صورت قطره چکان استفاده کنید. ۱الی  ۲قطره از بافر مخلوط شده با مدفوع را در حفره بیضی شکل روي کاست

بریزید.

-۶حدودا ۱۰دقیقه صبر نموده و سپس جواب تست را بخوانید.

-۷ممکن است تکنسین آزمایشگاه در هنگام آماده سازي مدفوع )مراحل  (۶-۴خوب عمل نکرده ودر نتیجه محلول یکنواخت در ویال ایجاد نشده باشد. در این

صورت تکه هاي جامد مدفوع ممکن است در داخل حفره بیضی تشکیل شده و مانع از بالا رفتن محلول در طول تست گردد. لذا چنانچه خطی تشکیل نشد ، سواپ

را به آرامی در حفره بیضی فرو کرده وکمی تکان دهید. در صورتی که مجددا محلول در طول تست بالا نرفت یک قطره بافر به حفره بیضی اضافه کنید

خواندن نتایج تست H.pylori :

تست مثبت : ظهور دو خط صورتی رنگ

تست منفی : فقط یک خط پصورتی رنگ در بالا

تست مثبت ضعیف : یک خط پر رنگ در بالا و یک خط کمرنگ در پایین

چنانچه اصلا خطی ظاهر نشود و یا تنها خط پایینی ظاهر شود ، در این حالت تست باید تکرار شود.

تاکید می شود جوابها باید قبل از  ۱۰دقیقه خوانده شود. تفسیر نتایج با پزشک معالج خواهد بود.

Sensitivity and Specificity

این تست با تست مشابه مورد مقایسه قرار گرفته است و نتایج به شرح زیر است:

جدول  :۱محاسبه دقت تست

Total

Result

H.pylori Test

Approved Similar Results Positive Negative

H.pylori Stool

Rapid Test

Positive 61 1 62 PPV 98.38%

Negative 1 75 76 NPV 98.68%

Total Result 62 76 138

Sensitivity Specificity

۹۸.۳۸% ۹۸.۶۸%

تکرار پذیري

:Intra Assayدقت  Within Run بر روي  ۱نمونه منفی ،  ۱نمونه مثبت ضعیف و  ۱نمونه مثبت قوي هر کدام  ۲۰بار انجام گردید که دقت آن  >%99بود.

Inter Assayدقت  Between Run بر روي  ۱نمونه منفی ،  ۱نمونه مثبت ضعیف و  ۱نمونه مثبت قوي با استفاده از  ۳بچ ) (LOTمختلف تست  H.pylori و هر کدام  ۱۰بار انجام گردید ، که دقت آن  >%99بود.

انبارش و پایداري

این تست بایستی در دماي اتاق  ۲-۳۰سانتی گراد نگهداري گردد.به شرط سالم بودن ساشه بسته بندي ، تا زمان انقضا درج شده بر روي ساشه پایدار می باشد.

همچنین از فریز کردن تست ، قرار دادن در معرض نور مستقیم آفتاب ، حرارت و رطوبت خودداري نمایید. پس از باز نمودن ساشه بسته بندي حداکثر ظرف مدت

۱ساعت بایستی از تست استفاده نمود

انواع آزمایش هلیکوباکتر پیلوری

براي تشخیض  H.pyloriاز روش هاي متعددي استفاده می شود. درتست تنفسی اوره حاوي کربن نشاندار به مریض داده می شود. میکروب با آنزیم اوره آز ، اوره را تجزیه کرده که حاصل آن  CO2 حاوي کربن نشاندار است که در بازدم بیمار دفع و اندازه گیري می شود.

نکته منفی این روش قیمت بالا و ورود ماده رادیو اکتیو به بدن بیمار است.

روش دیگر تست اوره آز است که لازمه آن انجام آندوسکوپی و نمونه برداري از محل زخم است. این نمونه از نظر وجود آنزیم اوره آز مورد بررسی قرار می گیرد.

نکات منفی این روش قیمت گران و نیز تهاجمی بودن به دلیل انجام آندوسکوپی است.

روش دیگر ، تست سرمی است که طی آن سرم بیمار از نظر وجود IgGو  IgMبر علیه آنتی ژن هاي  H.pylori مورد آزمایش قرار میگیرد. از آنجا که آنتی بادي ها با تاخیر در بدن بیمار ایجاد شده و پس از درمان هم تا مدتها در بدن بیمار وجود دارد ، لذا رابطه واضحی بین مثبت بودن تست و وجود   H.pyloriدر مخاط بیمار ، حداقل در کوتاه مدت ، وجود ندارد. تست مدفوعی

H.pylori وجود آنتی ژن را در مدفوع آشکار میسازد و روش ایمونوکروماتوگرافی انجام آن را بسیار ساده و به نسبت سایر روش ها ارزان می نماید.

خرید کیت اچ پایلوری استول با قیمت ارزان نسبت به آزمایشگاه به شما توصیه می گردد

نوع کیت

کاست

حساسیت

15 ng/ml

زمان پاسخ دهی

10 دقیقه

نحوه عملکرد

مکانیکی

ساخت

ایران

گواهینامه ها

وزارت بهداشت و درمان

وسایل اضافی

اپلیکاتور, بافر

1 دیدگاه برای کیت اچ پیلوری استول

  1. محسن زمبه

    شما هستش رو سفارش دادم. این کیت چقدر دقیق و حساس و کاربردی هستش؟؟؟ یعنی دقیقا اگه بیماری میکروب چیزی وجود داشته باشه رو به طور قطعی مشخص می‌کنه و نیازی به آزمایش های دیگه نیست؟؟؟
    میخام میزان حساسیت و دقیق بودنش رو بدونم و اینکه اگه ما جوابی از این کیت شما گرفتیم دیگه خیالمون راحت باشه که بیماری چیزی وجود نداره؟؟ من دیروز این محصول رو سفارش دادم نهایتا تا کی به دستم میرسه؟؟؟

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

39,000 تومان