آموزش انجام آزمایش و خواندن جواب رپید تست

آموزش

رپید تست بزاقی

خانه/فروشگاه/رپید تست بزاقی

رپید تست بزاقی با نمونه گیری از آب دهان یا بزاق شخص می تواند عملیات تشخیص را انجام دهد